Bölümünü Sevmeyenler İçin Sınavsız Bölüm Değiştirme İşlemleri

Bölümünü Sevmeyenler İçin Sınavsız Bölüm Değiştirme İşlemleri

Üniversitede okumaya başladınız ancak bölümünüzü sevmiyorsunuz. Yeniden Sınava girip istediğiniz bölüme gitmek yerine Bölümler Arası Sınavsız Yatay Geçiş Sistemi ile kendi üniversitenizde istediğiniz bölüme geçebilir ve oradan diploma sahibi olabilirsiniz.

Geçişler Sakarya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarının eşdeğer düzeyde ki diploma programları arasında kontenjan dâhilinde yapılır.

Yatay geçiş başvuruları için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş  olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,29 olması, dönem kaybı olmaksızın alttan başarısız dersi ile almadığı dersinin bulunmaması, yatay geçiş yapacağı yarıyılı okumamış ve kontenjan açılmış olması şarttır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kurum İçi yatay geçiş başvuruları 21.07.2014-05.08.2014 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen belgeler ile Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına Şahsen veya Posta yolu ile başvurabilir.

Not: Disiplin Cezası alan Öğrenciler Yatay Geçiş başvurusunda bulunamazlar.

 • Başvuru Formu (Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu İndir)
 • Not Durumu Belgesi (Transkript)
 • Ders plan ve içerikleri (eğitimine devam ettiği bölüme ait)
 • Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt Donduran Öğrenciler İçin)

 

Bölümünü Sevmeyenler İçin Sınavsız Bölüm Değiştirme İşlemleri
Bölümünü Sevmeyenler İçin Sınavsız Bölüm Değiştirme İşlemleri

 Başvuru Şartları ve Diğer Detaylar

 1. Kurumlar arası yatay geçişler ancak, Yükseköğretim Kurulunca eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim kurumları arasında veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarına yapılır. Kurum içinde eğitim birimi içerisinde programlar arası ya da eğitim birimleri arasında aynı düzeyde Eğitim Birimleri programları arasında eşdeğer (ismi aynı ya da ismi farklı olmakla birlikte içerikleri en az yüzde seksen aynı olan program) programlara kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
 2. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Kurum içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Ancak ikinci öğretim programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 4. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın herhangi bir döneminde (güz veya bahar) ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler birinci öğretim ücreti öderler.(Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı ülkelerdeki Yüksek Öğretim Kurumlarından Devlet Yükseköğretim Kurumları birinci öğretime gelen öğrenciler katkı payı ödemezler, ikinci öğretime gelenler ikinci öğretim ücreti öderler.) Öğrenim Ücretleri ve Katkı Payı ödemelerine ilişkin 2014-2015 Eğitim–Öğretim yılı için Bakanlar Kurulunca yapılacak değişiklikler öğrencilere aynen yansıtılacaktır.
 5. Açık veya uzaktan eğitim programlarından diğer açık veya uzaktan eğitim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği üniversitemiz diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 6. Kurumlar arası birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
 7. Beşli veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, dönüştürme tabloları kullanılır.
 8. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 9. Başarı şartını sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar iki kez olmak üzere yedek aday ilan edilir.(Yedek kayıtları sonucunda dolmayan kontenjanlar için tekrar yedek belirlenmez).
 10. Yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki diploma programlarında almış ve başarmış oldukları derslere ait intibakları yapılarak bu derslere ilişkin notları transkriptine işlenir
 11. Yatay geçiş başvuruları için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının yüz üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2,29 olması, dönem kaybı olmaksızın alttan başarısız dersi ile almadığı dersinin bulunmaması ve yatay geçiş yapacağı yarıyılı okumamış olması şarttır.
 12. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler 11.maddede belirtilen başarı şartını sağladıkları takdirde başvuruda bulunabilirler. Yükseköğretim Kurumları Disiplin Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10.maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar. Bunun dışında ilişi kesilenler ilişiklerinin kesilmesinden itibaren 2 yıl içinde yatay geçiş hükümlerine göre başvuruda bulunabilirler.
 13. Kurumlararası yatay geçiş değerlendirme sonuçları geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde internet sayfamızda ilan edilir.
 14. Yurtdışı Üniversitelerinden başvurularda Yurt içinde başvuran adaylardan istenen başarı şartları aranır.
 15. Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından, yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puanına sahip öğrenciler başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurtdışı yatay geçiş kontenjanı dışında değerlendirilir.
 16. Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının diploma programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programına yatay geçiş için başvurduğu Ön lisans veya Lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizce kabul edilmesi şartı aranır.
 17. Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM’ce yerleştirilmiş olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve eşdeğerliliğinin (denklik) olması gerekir. İlgili belgeleri olmayanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
 18. Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarına kayıtlı olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 19. Yurt içinden veya Yurt dışından yatay geçiş için yapılan başvurularda genel başarı not ortalamasının eşit olması halinde öğrencileri girdikleri yılki ÖSYM puanlarına bakılır. Fazla olan bir üst sıraya çıkar. ÖSYM puanlarının da eşit olması halinde bölümün esas derslerinden ortalaması yüksek olanlar üst sıraya alınırlar.
 20. Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları yurtiçi kontenjanının yarısını aşamaz.
 21. Kurum içi kontenjanları ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanlarının yüzde on beşini geçemez.
 22. Disiplin cezası alan öğrenci Yatay Geçiş başvurusunda bulunamaz.
 23. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları aynı eğitim birimi için ve farklı eğitim birimleri için ayrı ayrı belirlenebilir. Ancak toplam kontenjan 21.maddede belirtilen sayıyı aşamaz.
 24. Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden programlar arası yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle, geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olamaz. (ÖSYM Sonuç Belgesi müracaat esnasında öğrenciden istenecektir.)
 25. Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması şartı aranır.
 26. Kurumlar arası yatay geçiş için; ÖSYM giriş genel kontenjanı
 • 50 ve daha az olan programlarda 2,
 • 51 -100 arası olanlarda 3,
 • 101 ve üzerinde olan diploma programlarda 4 olarak yatay geçiş kontenjanları belirlenir.

Ancak geçişin yapılacağı programın giriş yılı ÖSYM kontenjanı ile geçiş yapılacağı yıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak şekilde ilave kontenjan belirlenebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

4 yorum

 1. 2.5 ortalama yapıp alttan ders bırakmazsak geçiş yapılabilir mi?Bunu 2014 paylaşmışsınız hala gecerlimidir yoksa ortalama yükseldi mi?

  • Sistemle alakalı öğrenci işleri ile gorusurseniz daha güncel bir bilgi alabilirsiniz.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar

takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al porno izle
izmir escort antalya escort izmir escort bursa escort porno indir porno izle izmir escort istanbul jigolo