antalya escort

Sakarya Üniversitesi 2017 Yılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması Muafiyeti Sınavı

Sakarya Üniversitesi 2017 Yılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması Muafiyeti Sınavı

Sakarya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Önceki Öğrenmelerin Tanınması kapsamındaki Muafiyet Sınavı için 2017 yılı Başvuru ve Sınav Takvimi açıklandı.

Başvuru İşlemleri DİLEKÇE ile yapılacak olup SABİS üzerinden Sınav Sonuçları takip edilebilecektir.

Muafiyet Sınavından geçemediğiniz dersleri EKLE SİL Haftası içerisinde ekleyebilir ve dönem içinde o dersi de alabilirsiniz.

Muafiyet Sınavları kapsamında bir öğrenci Üniversite hayatı boyunca 15 AKTS değerindeki dersten Muaf olabilmektedir.

 

 

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihleri  5 – 6 – 7 Eylül 2017
Başvuruların Değerlendirilmesi  8 Eylül 2017
Sınavlar  11 – 12 Eylül 2017
Sonuçların Açıklanması  14 Eylül 2017

 

Başvuru İşlemleri

Önceki Öğrenmelerin Tanınması sınavına başvuru, dilekçe ve ekleri ile elden bölüme yapılacaktır. Başvuru dilekçesi örneği için aşağıdaki linkte verilen formu indirip doldurunuz.

Başvuru Dilekçe Örneği’ni indirmek için tıklayınız …

NOT: Başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmanız gerekmektedir.

 

1) ÖZEL İLGİ: İlgi duyulan alanda bir eğitim alındıysa, eğitimi veren kişi tarafından doldurularak imzalanmış referans mektubunun başvuru dilekçesi ile beraber bölüme elden sunulması gerekir. Referans mektubu formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Referans Mektubu’nu indirmek için tıklayınız …

 

2) SERTİFİKA: Eğer sertifika eğitimi alındıysa, başvuru dilekçesine ek olarak eğitim sonunda alınan sertifikanın başvuru sırasında bölüme elden sunulması gerekir.

 

3) PORTFOLYO: İşyeri deneyimleri sonucundaki öğrenmeler portfolyo hazırlanarak başvuru dilekçesine ek olarak elden bölüme verilir.

Konu ile ilgili senato esaslarına ulaşmak için tıklayınız …

 

Önceki Öğrenmeler Senato Kararı

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge Sakarya Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış öğrencilerin;

 1. Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet sınavları yolu ile tanınması,
 2. İşyeri deneyimlerinin portfolyo hazırlama ve muafiyet sınavları suretiyle tanınması,
 3. Akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları sertifikaların tanınması ve intibaklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin b fıkrası ve Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Hükümler

MADDE 4- (1) Önceki öğrenmelerin tanınması için yapılacak tüm başvuru ve işlemler, akademik takvimde ilan edilen zaman aralığında ve öğretim yılı başlamadan önce yılda bir kez yapılır.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bir öğrenci için başvuru süresi, kayıt olduğu akademik yılda güz yarıyılında kesin kayıt gününü takip eden beş iş günü olup, geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz.

(3) Başvurular Fakülte ve Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına; Enstitülerde ise Müdürlüğe yapılır.

(4) Yapılan başvurular sonucunda, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması kapsamında hangi derslerden yeterlilik sınavı açılıp açılmayacağı ders koordinatörünün önerisi üzerine bölüm/enstitü kurulu tarafından karara bağlanır. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması sureti ile laboratuvar, atölye, tez, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma, tasarım ve proje gibi dersler için tanınma başvurusu kabul edilmez.

(5) Bu yönergenin Madde 2 – (1) a ve b ‘de bahsi geçen tanıma yaklaşımları ile en fazla toplam 15 AKTS kredilik ders tanınabilir.

(6) Yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olmak için, ön lisans ve lisans derslerinde %65; lisansüstü derslerinde ise %75 başarılı şartı aranır. Başarılı bulunup kredilendirilen önceki öğrenmeler için MU notu verilir. MU notlu dersler krediden sayılır fakat ağırlıklı ortalamaya katılmaz. Başarılı olmayanlara ise YZ notu verilir. Alınan son not geçerli olur.

(7) Yapılan tanınma sonuçlarına itiraz süresi, ilanı müteakip beş iş günüdür.

 

Özel İlgi ile Edinilmiş Kazanımların Muafiyet Sınavları Yoluyla Tanınması

MADDE 5 – (1) Öğrenci sertifikalandırılamamış veya belgelendirilememiş, kendi özel gayreti ile edindiği kazanımlar için, öğretim yılı başlamadan önce açılacak muafiyet sınavlarına başvurabilir.

(2) Hangi derslerden muafiyet sınavları açılacağı, başvuru dilekçelerinin bölüm başkanlıklarında genel ilkeler çerçevesinde incelenmesi ve ders koordinatörlerinin görüşü ile Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır ve sınav tarihinden en az 1 hafta önce durum ilan edilir.

(3) Senato uygun görmesi halinde Madde 4 – (5)’teki kredi sınırının dışında kalmak üzere Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı vb dersler için topluca ilave yeterlilik sınavları açabilir.

(4) Muafiyet sınavları yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabileceği gibi, dersin özelliğine göre başka ölçme yöntemleri kullanılarak da yürütülebilir. Sınavın uygulanma şeklinde ders koordinatörü karar verir.

(5) Muafiyet sınavlarının yürütülmesinde Sakarya Üniversitesi Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

İş Yeri Deneyimlerinin Portfolyo Hazırlama ve Muafiyet Sınavları Suretiyle Tanınması

MADDE 6 – (1) Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar, belgelenmesi halinde tanınma başvuru için kullanılabilir.

(2) Öğrenci, kazanımlar süresince ilgili iş yerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlı olarak bulunduğunu belgelemeli ve başvurusunda kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettiği faaliyetleri, çalışma-eğitim süreleri işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış belgeler ile sunmalıdır.

(3) Başvuruyu müteakip öğrenciden, kazanımlarının kapsandığı derslerinden muafiyet değerlendirmesi yapılabilmesi için, önceden kapsamı belirlenmiş bir portfolyo hazırlanması istenir ve kendisine dört hafta süre tanınır. Süre, bölüm başkanlığının danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanını görevlendirmesi ile başlar. Portfolyo hazırlama esnasında öğrenci bir haftadan kısa aralıklarla olmamak üzere, danışmanına en az iki kez ara rapor sunar.

Portfolyosunu teslim eden öğrenci ilgili birimin İntibak Komisyonu tarafından, tutanak altına alınan bir mülakat ile değerlendirilerek tanınma işlemi karara bağlanır. Lüzumu halinde komisyona ilave alan uzmanı davet edilebilir.

(4) Alınan hizmetiçi eğitimlerin her 40 saati 1 AKTS; pratik çalışmalar ile kazanılan yetkinliklerin her 50 saati 1 AKTS kredisi olarak sayılır.

(5) İşyeri Uygulaması / Staj gibi dersler için Madde 4 – (5)’teki kredi sınırına ilave olarak 15 AKTS’ye kadar ilave muafiyet kazanılabilir.

(6) Yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden program alanında son iki yılda SCI – SCI Expanded – SSCI – AHCI indeksli dergilerde yayınlanmış başlıca yazarlı makalesi bulunan öğrenciler, bu kazanımlarının tanınması için başvurabilir. Her bir makale 12 AKTS olmak üzere bu yol ile en fazla 24 AKTS’lik dersten muafiyet yapılabilir. Belirtilen krediler

Madde 4 – (5)’teki kredi sınırının dışında tutulmuştur. Değerlendirme öğrencinin danışmanı tarafından yapılır. Danışmanın raporu esas alınarak ilgili kredi öğrenci transkriptine MU notuile işlenir.

 

Akredite Olmuş-Tanınmış Sertifika Kuruluşlarından Alınmış Sertifikaların Tanınması

MADDE 7 – (1) Program kazanımları ile örtüşmek kaydı ile hangi sertifikalara ilişkin kazanımların değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Bu madde ile tanınacak yabancı dil ve bilgisayar kullanım yeterlikleri Madde 4 – (5)’teki kredi sınırının dışındadır.

(3) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzey (European Computer Driving Licence, Basic Level) Sertifikasına sahip ön lisans öğrencileri; Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey (European Computer Driving Licence, Advanced Level) Sertifikasına sahip lisans öğrencileri, başvuru süresi içerisinde onaylı sertifikaları ile başvurmaları halinde kendi ders planlarında yer alan uyumlu dersten muaf edilirler.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programa kesin kaydını yaptıran öğrenci, ön lisans programı için asgari A2 ve lisans programı için asgari B1 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt sürecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olur.

(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara kesin kaydını yaptıran öğrenci ise B2 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt sürecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki yabancı dil hazırlık sınıfından muaf edilerek bilimsel programa başlatılır.

(6) Bu maddenin (4) ve (5) inci fıkralarında sözü geçen A2, B1 ve B2 düzeyleri Avrupa Dil Portfolyosu düzeyleri olup, bu düzeylere ilişkin hangi standart sınav belgeleri ve puanlarının

geçerli olacağı konusunda ÖSYM’nin ilan ettiği “Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlikleri” tabloları kullanılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu senato esasları, senato tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu senato esasları, Sakarya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Diğer tüm detaylar için http://kazanim.sabis.sakarya.edu.tr adresine bakabilirsiniz.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

27 yorum

 1. Merhaba muafiyet sınavına girmezsem derslerini alacağım sene sonunda sınav oluyo mu bir de bu eylüldekini sınav tarihi ne dir acaba

  • Bu sınav sadece Sene Başında yapılır. Yani gelecek sene Eylül ayında bir sonraki sınav.
   Sınav tarihleri konuda var.

 2. merhabalar .. dilekçemi verdim artı referans mektubunuda imzalattım fakat sınav yeri tarihi saati hala belli değil 11 eylül diye girilmiş ama bugün saatinin belirtilmiş olması gerekmezmiydi ..

  • Verilecek dilekçeler kapsamında bölüm sekreterliği belirleyecek, kendi web sitesinde duyuru yapacak.
   Diğer detaylara kazanim.sakarya.edu.tr adresine bakabilirsiniz.

 3. merhaba. Hangi derslerden sınav yapılacağını nerden öğrenebiliriz herhangi bir duyuru yayınlanmadı öğrenci işlerine de ulaşılamıyor

  • Verilecek dilekçeler kapsamında bölüm sekreterliği belirleyecek, kendi web sitesinde duyuru yapacak. Öğrenci İşleri ile bir işiniz yok.

   Diğer detaylara kazanim.sakarya.edu.tr adresine bakabilirsiniz.

 4. merhaba ben teknoloji fakultesi makine mühendisliği (mtok)kazandım fakat bir sınav varmış bilimsel hazırlık muafiyet sınavı (fiz,kim,matematik) bu sınav ne zaman ve saat kaçta acaba üniversitenin sitesinde hep eski tarihler var bu sınavda da belli bir puan alınca hazırlık sınıfından muaf oluyorsun yoksa 1 sene (fiz,kimya,matematik) görüyormuşuz kayıt yapmam gerekirmi direk sınavı girmelimiyim . ve bu önceki ögrenmelerin tanınması sınavına giriş zorunlumu teşekkür ederim

  • Teknoloji Fakültesi web sayfasını takip ediniz. Duyurular yapılıyor. Olmadı bölümü arayıp sorgulama yapabilirsiniz.

 5. Bu sene üniversitenizi kazandım fakat MTOK ile kazandığım için zorunlu hazırlık sınıfı (MAT-FEN) okumam gerekiyormuş. Bu hazırlık sınıfını okumamak için HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVI’ na girmem gerekiyormuş. Benimde mi bu dilekçeyi yazmam gerekiyor? Ya da HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVI’ na herhangi bir şekilde kayıt yaptırmama gerek var mı?

  • Bu konu için Teknoloji Fakültesi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Size onlar bilgi verecektir.
   Aynı şekilde kendi web sayfasında da duyurusu yapılmıştır.

 6. İlahiyat fakultesinde okuyorum.kaldigim dersin muafiyetine girecegim.dilekceyi mail yoluyla atabilirmiyim?kime gonderebilirim bu dilekceyi??

 7. 3 şartıda sağlamıyorum. Geçemediğim ders için giremez miyim? Girişimcilik ve proje yönetimi için soruyorum?

  • Özel İlgi seçeneği ile başvuru yapabilirsiniz. Kalmış olduğunuz dersler için

 8. Önemli sorular soruyoruz insanların merak ettiği ama sorular ve yorumlar siliniyor gerçekden garip

  • biraz sert bir eleştiri oldu ama size çok güvenip sordugum için bazı soruların silinmesine üzüldüm dikkat ederseniz sevinirim daha çok

   • Sitemizde yorum silinmesi yapılmamaktadır. Yorumlarınız onaya düşmekte ve cevaplanarak yayına alınmaktadır.
    Tahmin edersiniz ki burada size cevap verenler de insan ve Öğrenci İşlerinin aksine bu işi maaşlı olarak değil Hobi olarak yapıyorlar. Yani bu insanların da tatil yapmaya, bayramda biryerlere gitmeye hakları var. Bu sebeple de tüm sorunların Anında Cevaplanması diye bir durum yok.
    Sorulan tüm sorulara cevaplar verilmiştir.

  • Sitemizde yorum silinmesi yapılmamaktadır. Yorumlarınız onaya düşmekte ve cevaplanarak yayına alınmaktadır.
   Tahmin edersiniz ki burada size cevap verenler de insan ve Öğrenci İşlerinin aksine bu işi maaşlı olarak değil Hobi olarak yapıyorlar. Yani bu insanların da tatil yapmaya, bayramda biryerlere gitmeye hakları var. Bu sebeple de tüm sorunların Anında Cevaplanması diye bir durum yok.
   Sorulan tüm sorulara cevaplar verilmiştir.

 9. Özel ilgi, sertifika, portfolyö bunlardan birini sunamadığım takdirde sınava giremiyor muyum? Girişimcilik ve proje yönetimi dersi için soruyorum. İyi akşamlar

 10. önceden kaldığım dersi alacağım fakat özel ilgili,sertifika yada portfolyo’dan hangisini yazmam gerekli?

  • Sınava girip 65 veya üstü puan alırsanız o derslerden muaf olursunuz. Son senelerde genelde kullanılıyor.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar