TDK, TTK, AKM ve ATAM’dan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs

TDK, TTK, AKM ve ATAM’dan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Türk Dil Kurumu (TDK), Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlıklarınca Lisans ve Yüksek Lisans yapan öğrencilere Burs İmkânı sunulacaktır. 2014/2015 Yılı Burs Başvuruları Başlamıştır.

Verilecek olan Burs için sınırlı sayıda öğrenci seçilecektir. Lisans öğrencilerine Ayda 700 TL, Yüksek Lisans Öğrencilerine Ayda 1,000 TL, Doktora Öğrencilerine ayda 1,500 TL, Doktora Sonrası Araştırma yapanlara ise ayda 1.750 TL ödeme yapılacaktır.

 

Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası burs başvuruları 30 Ekim – 9 Kasım 2014 tarihleri arasında burs.ayk.gov.tr adresinden yapılacaktır.  Lisans burs başvuruları 10-20 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

TDK Burs Başvurusu
TDK Burs Başvurusu

Burs Duyurusu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Türk Dil Kurumu (TDK), Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlıklarınca;

 • Sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi bursu,
 • Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi bursu ve
 • Doktora sonrası araştırma bursları verilecektir.

 

Burs Verilecek Öğrenci Kontenjanları

Araştırma ve Lisans Bursu
Araştırma ve Lisans Bursu

 

Yüksek Lisans Bursu
Yüksek Lisans Bursu

 

Doktora Bursu
Doktora Bursu

 

Başvuru Şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Başka bir kurum veya kuruluştan burs almıyor olmak,

4) Araştırma görevlileri hariç, burslunun herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

Şartlarının yanı sıra her burs türü için aşağıda belirtilen şartları taşıyor olmak.

 

Lisans Bursu

 1. a) Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanında her yıl Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca belirlenen bölümlerden birini kazanmış olmak veya bu bölümlerde öğrenime devam ediyor olmak,
 2. b) Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM sınav sonucuna göre ilk 3.000’e girmek, arasınıftakiler için bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve lisans not ortalaması en az 2,80/4 veya 72/100 olmak (YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.)

 

Yüksek Lisans Bursu

 1. a) Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanında her yıl Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca belirlenen alanlardan birinde yüksek lisans programına kayıtlı olmak,
 2. b) Lisans diploma notu en az 2,80/4 veya 72/100 olmak (YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.)
 3. c) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği ALES’ten SÖZ veya EA alanında en az 60,00 puan almış olmak,
 4. d) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS vb.) en az 50,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.

 

Doktora Bursu

 1. a) Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanında her yıl Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca belirlenen alanlardan birinde doktora programına kayıtlı olmak,
 2. b) Yüksek Lisans diploma notu en az 3,25/4 veya 82,5/100 olmak (YÖK not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır.)
 3. c) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği ALES’ten SÖZ veya EA alanında en az 65,00 puan almış olmak,
 4. d) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS vb.) en az 60,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.

 

Doktora Sonrası Araştırma Bursu

 1. a) Doktorasını tamamlamış olmak,
 2. b) Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların görev alanına giren konularda; yurt içi veya yurt dışında yapmakta olduğu veya yapmayı planladığı bir bilimsel araştırma projesine sahip olmak ve proje örneğini başvuru dosyasına eklemiş olmak,
 3. c) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS vb.) en az 70,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.
 4. d) Çalışmakta olanlar için, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belgeyi ilgili Kuruma sunmak.

 

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Başvurular; lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursları için 30 Ekim – 9 Kasım 2014, lisans bursları için ise 10 Kasım – 20 Kasım 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarında yayınlanacak elektronik başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Lisans bursları için adayların aşağıda belirtilen belgeleri başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 1. a) Adli sicil beyanı,
 2. b) Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM sonuç belgesi ve yerleştirme belgesi, ara sınıftakiler için başarı durumunu gösteren onaylı not döküm çizelgesi,
 3. c) Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi,
 4. d) Öz geçmiş,
 5. e) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursları için başvuran adaylar ise mülakat sonuçları ilan edildikten sonra istenilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

 

Burs Oranları, Süreleri ve Yapılan Ödemeler

Lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu iki, doktora veya buna eş değer eğitim bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulunun kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursları ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

Burslar, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayında başlatılır, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir.

Lisans Bursu Aylık 700,00 TL

Yüksek Lisans Bursu  Aylık 1.000,00 TL

Yüksek Lisans Bursu – Araştırma Görevlileri Aylık 500,00 TL),

Doktora Bursu Aylık 1.500,00 TL’dir.

Doktora Bursu – Araştırma Görevlileri Aylık 750,00 TL)

Doktora Sonrası Araştırma Bursu Yurt içi araştırma bursu aylık 1.750,00 TL’dir.

 

Yurt dışı araştırma bursu aylık miktarı, araştırmasını yurt dışında yapacaklar için 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun emsal alınarak ayrıca belirlenecektir.

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Lisans bursu başvuruları, başvuru şartlarında belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek başarı sıralaması yapılacaktır ve kontenjan sayısı kadar kişi başarılı sayılacaktır. Kontenjan sayısına 2014 yılında burs alan ve başarı kriterlerini sağlayarak 2015 yılında da almaya devam edecek bursiyerler de dahildir. Lisans bursu adayları için ayrıca mülakat yapılmayacaktır.

Lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursu başvuruları, başvuru şartlarında belirtilen kriterler ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak Kurumlar tarafından değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi, mülakatın yeri, tarihi ve saati Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarında ilan edilecektir.

 

Puanlama Ölçütleri

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu İçin Genel Başarı Puanı

 1. a) Yüksek lisans öğrencileri için lisans diploma notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans diploma notunun %25’i,
 2. b) ALES (SÖZ veya EA) puanının %25’i,
 3. c) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS vb.) puanının %20’si,
 4. d) Mülakat notunun %30’u alınarak hesaplanır.

 

Doktora Sonrası Araştırma Bursu Genel Başarı Puanı

 1. a) Doktora diploma notunun % 30’u,
 2. b) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS vb.) puanının %30’u,
 3. c) Mülakatta projesiyle ilgili elde ettiği notun %40’ı alınarak hesaplanır.

“Burs Takip ve Yönetim Sistemi” tarafından otomatik olarak oluşturulan listelerdeki sonuçlara göre, genel başarı puanı “70” ve üzeri olanlar; en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar bursiyer adayı başarılı sayılarak Burs Almaya Hak Kazananlar Listesi oluşturulacaktır.

 

 

Burs Almaya Hak Kazananların İlanı

Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananların listesi, Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarında ilan edilir. Burs almaya hak kazananlar, listenin ilanından itibaren on iş günü içinde istenilen belgeleri kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarındaki burs sistemine yükler ve yükledikleri bütün belgelerin onaylı suretlerini şahsen veya posta ile burs almaya hak kazandığı Kuruma ulaştırır. Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.

Sisteme Yüklenecek Belgeler:

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

a) Adli sicil beyanı,

b) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans diplomasının onaylı örneği,

c) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) Öğrenci işlerinden son bir ay içerisinde aldığı lisansüstü veya bunlara eş değer 6 / 6 öğretim programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci belgesinin aslı,

e) ALES sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı,

f) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,

g) Araştırma görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge.

 

 

Doktora Sonrası Araştırma Bursu

a) Adli sicil beyanı,

b) Doktora veya eş değerli öğretim diplomasının onaylı örneği,c) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslıveya onaylı örneği,

d) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,

e) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği,

f) Çalışmakta olanlar için, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belge.

Yukarıda istenilen belgeler, aslı gösterilmek şartıyla burs almaya hak kazandığı Kurum tarafından onaylanabilir.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER, SÖZLEŞME VE BURSUN DEVAMI

Söz konusu burslar, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir.

Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri, imzalayacakları sözleşmeler ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nin 13, 18 ve 20’nci maddelerinde yer almaktadır. Adı geçen yönetmeliğe Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarından ulaşılabilir.

Burslu, imzaladığı sözleşmeye ve yönetmelikte belirlenen genel esaslara ve ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

 

İletişim Bilgileri

Atatürk Araştırma Merkezi 

Ziyabey Caddesi No:19 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

312 2855512 / 1429, 1447

burs@atam.gov.tr

www.atam.gov.tr
Türk Dil Kurumu
Atatürk Bulvarı No: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA
312 4575200 / 5260
o.yalman@tdk.org.tr

www.tdk.gov.tr
Türk Tarih Kurumu
Kızılay Sokak No: 1 06100  Sıhhıye/ANKARA
312 3110920 312 3102368 / 231
atk@ttk.gov.tr

www.ttk.org.tr
Atatürk Kültür Merkezi
Ziyabey Caddesi No:19 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA
312 2843418 / 1325
a.ozdogan@akmb.gov.tr

www.akmb.gov.tr

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar

takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al porno izle
izmir escort antalya escort izmir escort bursa escort porno indir porno izle izmir escort istanbul jigolo