Yurtdışı Eğitimler Hakkında Bilgi Verildi

Yurtdışı Eğitimler Hakkında Bilgi Verildi

Planda, bir iki istisna dışında ülkemizdeki üniversitelerin büyük çoğunluğunun nitelik bakımından ciddi boyutlara varan eksiklikler içinde bulunduğu, ücretsiz yurtdışı eğitimi bu eksikliklerin nedeni olarak ise üniversitelerin tümünü kapsayan bir kaynak tahsis ve kullanım sistemi sorununun varlığının altı çizilmektedir (DPT, 2000: 52). Bu çerçevede

her üniversitenin gelişme planının kendine özgü, bölgesel şartlar içinde yapılmasının sağlanması, yeni kurulacak üniversitelerin yer seçimi yapılırken bölge ve kent nüfus yoğunluklarının da göz önüne alınmasında yarar olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, yükseköğretim için geleceğe dönük planlar yapılırken, dengesizliklerin ortadan kaldırılmasının ücretsiz yurtdışı eğitimi da hedeflenmesi (Oğuz, 1992: 240) gerektiğinin altı çizilmektedir. Üniversitelere ilişkin olması gereken ilkeleri sıralarken Ortaş, (2004) üniversite ve yükseköğretimin işleyişinin gelip geçici iktidarların siyasi müdahale alanı olmaması, akademik yükseltme ve atama kararlarında telkin ve baskının söz konusu olmaması gerektiğini belirtmiştir. Ancak günümüzün siyasi anlayışının ne üniversiteye ne de akademisyene yansız bir bakış açısıyla yaklaşmamakta olduğu, üniversite anlayışının giderek büyüyen bir siyasi rant olarak değerlendirildiği de (Dörtlemez, 1995: 135) belirtilmektedir. Bu noktada siyasilerin gücü elinde bulundurdukları dönem ile muhalefette oldukları dönemler arasındaki tavır farklılıkları da dikkatten kaçmamaktadır. Aynı milletvekilleri altyapı hazırlığı olmadan çok sayıda üniversite kurulmasını mecliste yaptıkları konuşmalarda eleştirirken, kendi ücretsiz yurtdışı eğitimi seçim bölgeleri gündeme geldiğinde söylemleri değişmekte, kendi bölgelerinin kriterlerinin üniversite kurmak için yeterli olduğunu ifade etmektedirler.   Yine ekonomi temelli olarak bir yandan mevcut üniversitelerin durumu düzeltilmeye çalışılırken, diğer yandan yeni kurulacak üniversitelerde de asgari standartların aranmasının önemle üzerinde durulmasının gerektiği belirtilmektedir (Oğuz, 1992: 238). Ancak, yeni üniversiteler kurulurken bu konuya yeterince dikkat edilmediği görülmektedir. Kaldı ki çok sayıda üniversitenin kurulması, ayrılacak bütçenin de http://www.yurtdisiegitimcim.com/yurtdisi-universite-egitimi/ çok parçaya bölünmesine neden olduğundan harcamaların kısıtlanması da kaçınılmaz olmaktadır. Konu genel hatlarıyla değerlendirildiğinde ekonomik ve siyasal kaygılarla üniversite kurmanın çok eleştirildiği görülmektedir. Dörtlemez (1995: 131-132), ekonomik nedenleri; istihdam yaratmak, bölge ekonomisini canlandırmak, rant oluşturmak olarak sıralarken, politik nedenleri; politik rant sağlamak, mevcut üniversiteleri yurt dışı eğitim danışmanlığı ekonomik ve politik olarak kontrol etmek, belli bir ideolojik görüş egemenliği altında üniversiteler oluşturmak, akademik kadrolaşma ve idari kadrolaşma yoluyla siyasi bütünleşme sağlamak ve bölge insanı üzerinde siyasi nüfuzu güçlendirmek olarak sıralamaktadır. Plansız ve hazırlıksız olarak üniversite kurma sürecinin kötü bir gelenek haline geldiğini vurgulayan Kaynar ve Parlak (2005: 28-29,141) öğrencilerin, okudukları illerin ekonomik hayatına katacağı canlanmanın bilimsel gereksinmelerin önüne geçtiğini, üniversite olgusunun siyasi partilerin seçim yatırımlarının malzemesi haline getirildiğini belirtmektedir.

Nitelikli üniversite kavramı yeterli mali, fiziksel ve personel hazırlığı yapılarak ilk adımın atılmasıyla mümkün olacaktır. Bütün bu hazırlıklar ise zaman ve yurt dışı eğitim danışmanlığı bütçeden ciddi pay ayrılmasını gerektirmektedir. Oysa, üniversite sayısının artışına paralel bir bütçe artışından söz edilememektedir8. Bu nedenle yeni kurulan üniversitelerin kısa ve orta vadede bir üniversitenin sahip olması gereken alt kriterlere sahip olabilmeleri olanaklı görünmemektedir. Bu durum yaklaşık 17 yıl geçmesine karşın 1992’de kurulan üniversitelerde istikrarlı ve birbirine paralel bir gelişme gösterememelerinden anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, 2006 yılında kurulmuş üniversitelerin fiziksel ve akademik bilgilerine bakıldığında açılan yurt dışı eğitim danışmanlığı fakülte, yüksekokul ve MYO sayıları -öğretim elemanı; öğrenci- öğretim elemanı biçiminde oranlanacak olursa akademik kadro sayısının yetersizliği görülecektir. Dikkat çeken bir diğer konu ise, yeni kurulan üniversitelerin büyük çoğunluğunda öğrenci kapasitesinin çoğunun MYO’lardaki öğrencilerden oluşmuş olduğudur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır

Sponsorlu Bağlantılar